เกี่ยวกับเรา - About

VISION - วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลในดวงใจของครอบครัว

MISSION - พันธกิจ

          1.ดำเนินงานโดยหลักคุณธรรมที่โปร่งใส

          2.ให้บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ

          3.มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

          4.ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

VALUES - ค่านิยม

                       5’C ประกอบด้วย

                       1.สม่ำเสมอ (Consistent)

                       2.สร้างสรรค์ (Creative)

                       3.ทำงานร่วมกัน (Cooperative)

                       4.ใส่ใจ (Caring)

                       5.มุ่งมั่น (Commitment)

เข็มมุ่ง ปี 2559 -2560

                                                                           1.พัฒนาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)

                                                                           2.พัฒนาด้านการบริการ (Good Service)

                                                                           3.พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Utilization)

นโยบายคุณภาพ

                                                                          “ คุณภาพมาตรฐาน  บริการประทับใจ  ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ ”

ผลงานการพัฒนาคุณภาพ

                                1.การรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ตามบันไดขั้นที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556และต่ออายุการรับรองครั้งล่าสุด 29 สิงหาคม 2559

                                (ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม2560) เป้าหมาย ขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ภายในปี 2560

                                2.การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560