โครงการ Happy Body

                กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ Happy body ขึ้น ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนและจะ

สิ้นสุดโครงการอีกทีสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงกลับมามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ
เป็นการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข”

Search

+