ห้องพิเศษเดี่ยว

62-ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องพิเศษคู่

62-ห้องพิเศษคู่

ห้องรวมพิเศษ (ชาย)

62-ห้องรวมพิเศษ

ห้องพิเศษคู่

62-ห้องคู่